Nghị định số 169/2018/ NĐ- CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 /5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế
CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ————— Số: 169/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2018   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 36/2016/NĐ-CP NGÀY...
Xem thêm

Thông tư 46/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế
BỘ Y TẾ ——- Số: 46/2017/TT-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ————— Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017     THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ...
Xem thêm

Nghị định 36/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế
CHÍNH PHỦ ——- Số: 36/2016/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2016     NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ  ...
Xem thêm

Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Y tế
CHÍNH PHỦ ——- Số: 155/2018/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2018     NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT...
Xem thêm

Nghị định 93/2016/NĐ-CP điều kiện sản xuất mỹ phẩm
CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 93/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2016   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN SẢN...
Xem thêm
0